< โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
  ขอขอบพระคุณ  ผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงเรียน  ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ